Algemene voorwaarden – Belgie

Van Afpro Filters BV te Mechelen
dd 13 oktober 2014

 1. Algemeen
  • Onder “Opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Afpro Filters BV een overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordigers(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Onder “Opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere door de Opdrachtgever aan Afpro Filters BV verstrekte opdracht tot het verrichten van diensten en/of het leveren van goederen.
 • Op alle offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanbiedingen en offertes
  • Alle offertes van Afpro Filters BV zijn vrijblijvend en binden Afpro Filters BV als dusdanig niet. ACS Filters kan haar offertes te allen tijde vóór schriftelijke afsluiting van de overeenkomst (zoals geregeld in artikel 3) herroepen. Opdrachten vanwege Opdrachtgevers binden Afpro Filters BV evenmin.
 • Alle prijsopgaven worden gedaan onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Prijzen zijn:
 • voor wat betreft de levering van goederen, gebaseerd op levering Af Magazijn Afpro Filters BV of bij levering door een overeengekomen derde Af Magazijn van die derde;
 • exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; en
 • exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
 • De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van door of namens hem in het kader van een offerte verstrekte gegevens, tekeningen en/of berekeningen.

 1. Overeenkomst
  • Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Afpro Filters BV een Opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd in een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
 • Eventueel later gemaakte aanvullingen, wijzigingen, (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen binden Afpro Filters BV slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 • Voor werkzaamheden en leveringen waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • Afpro Filters BV is gerechtigd om bij de uitvoering van een Opdracht derden in te schakelen, met doorberekening van de kosten aan de Opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgave of de kostprijs.

 1. Prijswijzigingen
 • Indien binnen 3 maanden na afsluiting van een overeenkomst de uitvoering van de Opdracht nog niet is voltooid, is Afpro Filters BV gerechtigd een stijging van de kostprijsbepalende factoren evenredig door te berekenen aan de Opdrachtgever.

 1. Levering en termijn van (op)levering
  • Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt levering van goederen Af Magazijn Afpro Filters BV of Af Magazijn van de overeengekomen derde bij levering door een derde.
 • Levering van goederen vindt plaats op het ogenblik dat de goederen in het magazijn van Afpro Filters BV of de overeengekomen derde ter beschikking zijn gesteld van de Opdrachtgever.
 • Oplevering en, daarmee, aanvaarding van door of namens Afpro Filters BV verrichte diensten vindt plaats op het moment dat de werkzaamheden hiervoor volledig zijn voltooid dan wel wanneer de Opdrachtgever het werk in gebruik neemt. Gebreken of onvolkomenheden van ondergeschikte aard staan niet aan oplevering en aanvaarding in de weg.
 • Termijnen voor (op)levering zijn louter indicatief en worden bij benadering opgegeven. Deze termijnen kunnen naar redelijkheid verlengd worden, indien onder meer wijzigingen optreden in de omvang van de Opdracht, de omstandigheden waaronder de Opdracht wordt uitgevoerd, enz.
 • Overschrijding van de termijn voor (op)levering geeft geen recht op schadevergoeding.
 • Indien de termijn voor levering of de dag waarop gerepareerde zaken moeten worden afgehaald door de Opdrachtgever verstrijkt en de goederen door de Opdrachtgever niet zijn afgehaald, worden zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Indien de opdrachtgever de goederen niet heeft afgehaald binnen een termijn drie weken na start van voormelde opslag, is Afpro Filters BV gerechtigd (doch niet verplicht) om de goederen te verkopen en te leveren en zich uit de opbrengst te voldoen, onverminderd andere rechten uit hoofde van de Opdracht.

 1. Transport en risico
  • Transport van goederen geschiedt door en voor rekening en risico van de Opdrachtgever, ook wanneer door de vervoerder anders is bepaald.
 • Alle risico’s (zoals risico’s voor verlies en beschadiging) worden vanaf het moment van levering als bedoeld in art 2 integraal gedragen door de Opdrachtgever, ook wanneer goederen nadien door of namens Afpro Filters BV moeten worden bewerkt of geïnstalleerd. Opdrachtgever dient zich tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren.
 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen die bij de uitvoering van een Opdracht worden gebruikt en die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Dit geldt niet wanneer de bedoelde goederen worden gebruikt in een werkplaats van Afpro Filters BV of van een door haar ingeschakelde derde.

 1. Overmacht
  • Afpro Filters BV heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Opdracht op te schorten, als nakoming door omstandigheden die buiten haar wil liggen en die bij aanvaarding van de Opdracht niet te voorzien waren tijdelijk onmogelijk is. Is nakoming blijvend onmogelijk of heeft de tijdelijke onmogelijkheid meer dan drie maanden geduurd, kan de overeenkomst worden ontbonden voor zover deze niet werd nagekomen. Afpro Filters BV is niet schadeplichtig in geval van opschorting of ontbinding op grond van deze bepaling.
 • Onder de omstandigheden bedoeld in art. 1 valt in elk geval de omstandigheid dat leveranciers/opdrachtnemers van Afpro Filters BV niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen.
 • Voorzover Afpro Filters BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Afpro Filters BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid
 • Afpro Filters BV is enkel aansprakelijk in geval van eigen bedrog of opzettelijke fout (bijv. niet voor zware fout).
 • Iedere aansprakelijkheid van Afpro Filters BV is verder beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de door Afpro Filters BV afgesloten verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico (zijnde de franchise of vrijstelling) onder die verzekering. Wanneer geen (volledige) dekking wordt verleend en/of wanneer voor de betreffende schade geen verzekering werd afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Afpro Filters BV beperkt tot € 15.000.
 • Iedere aansprakelijkheid van Afpro Filters BV voor schade als gevolg van fouten van haar hulppersonen is uitgesloten, gevallen van opzettelijke of zware fout van die hulppersonen daaronder begrepen.
 • Afpro Filters BV is in het geheel niet, derhalve ook niet tot de in artikel 1 genoemde limiet, aansprakelijk voor door de Opdrachtgever en/of derden geleden indirecte schade of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot verlies van inkomen, verlies van een kans, klachten of vorderingen van derden of andere zuivere vermogensschade).
 • De Opdrachtgever vrijwaart Afpro Filters BV voor alle aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid, en voorts voor alle aanspraken van derden die direct of indirect verband houden met door Afpro Filters BV in het kader van de uitvoering van de Opdracht verrichte diensten of werkzaamheden/geleverde goederen, of het gebruik van goederen door de Opdrachtgever c.q. derden.

 1. Garantie
  • Afpro Filters BV staat voor een periode van 6 maanden na (op)levering in voor de deugdelijkheid van geleverde goederen en verrichte werkzaamheden, onverminderd het bepaalde in art. 8 van deze algemene voorwaarden. Garantie op van derden afgenomen goederen of door derden verrichte werkzaamheden wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende derde in een voorkomend geval daadwerkelijk garantie verleent.
 • Ten aanzien van gestelde tekortkomingen in de mate van functionaliteit wordt in het geheel geen garantie verleend, nu die functionaliteit in hoofdzaak wordt bepaald door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Afpro Filters BV liggen.
 • Gebreken dienen binnen 14 kalenderdagen na constatering schriftelijk, bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, aan Afpro Filters BV te worden gemeld, met nauwkeurige vermelding van de aard, omvang en (vermoedelijke) oorzaak van het gebrek en dit op straffe van verval van garantie.
 • Geen garantie wordt verleend indien sprake is van normale slijtage, door derden wijzigingen zijn aangebracht of reparaties zijn verricht, het geleverde goed buiten de normale bestemming is gebruikt en/of wanneer sprake is (geweest) van gebrekkig onderhoud, opslag of enige andere vorm van onoordeelkundig gebruik.
 • Afpro Filters BV kan in geval van een garantieaanspraak naar eigen keuze het geleverde goed vervangen, het goed of het geleverde werk repareren of de Opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.
 • Het bestaan van een garantieaanspraak laat de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en vormt geen grond voor opschorting of ontbinding.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Afpro Filters BV blijft eigenaar van alle door haar geleverde goederen, tot na de volledige voldoening door de Opdrachtgever van al hetgeen als tegenprestatie voor de door Afpro Filters BV geleverde of nog te leveren goederen of de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen.
 • De Opdrachtgever is bevoegd de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te gebruiken of door te leveren. Een ter zake doorlevering door de Opdrachtgever bedongen eigendomsvoorbehoud ten aanzien van een door Afpro Filters BV geleverd goed, strekt ten behoeve van Afpro Filters BV.
 • Indien de goederen geleverd aan de Opdrachtgever bestemd zijn om op enigerlei wijze verwerkt of bewerkt te worden waardoor het eigendomsvoorbehoud van Afpro Filters BV in het gedrang kan komen, is de Opdrachtgever gehouden op eerste verzoek ten behoeve van Afpro Filters BV vervangende zakelijke zekerheid te stellen.
 • Wanneer goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust, teniet gaan of beschadigd raken, is de Opdrachtgever op eerste verzoek verplicht eventuele verzekeringspenningen of vorderingen uit hoofde van schadevergoeding aan Afpro Filters BV te verpanden.

 1. Betaling, rente, kosten en ontbinding
  • Betaling dient contant bij (op)levering te geschieden of uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum middels overschrijving op de door Afpro Filters BV aangewezen bankrekening. Ieder beroep op verrekening of opschorting is uitgesloten.
 • Behoudens protest bij aangetekend schrijven binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, wordt deze geacht door de Opdrachtgever aanvaard te zijn.
 • Bij niet-betaling binnen de in art. 1 bepaalde betalingstermijn van 30 kalenderdagen is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de uiterste betalingsdatum een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag, alsmede een vergoeding ter dekking van buitengerechtelijke kosten, welke worden gesteld op 10% van de hoofdsom met een minimum van € 250. Betalingen strekken als eerste ter voldoening van intrest en buitengerechtelijke kosten.
 • Afpro Filters BV heeft het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden ingeval van een vermoeden door Afpro Filters BV van insolvabiliteit van de Opdrachtgever, bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Opdrachtgever.

 1. Intellectuele eigendom/geheimhouding
  • Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door Afpro Filters BV verstrekte gegevens, verrichte diensten en/of geleverde zaken berusten uitsluitend bij Afpro Filters BV.
 • De Opdrachtgever verplicht zich alle (technische) gegevens die aan haar door Afpro Filters BV ter beschikking zijn gesteld, zoals schema’s, tekeningen en modellen, alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en daarin op geen enkele wijze inzage te verlenen aan derden.
 • Bij iedere schending van een intellectueel eigendomsrecht van Afpro Filters BV, dan wel schending van art. 2 dient de Opdrachtgever rechtens, en zonder voorafgaande ingebrekestelling als schadevergoeding een forfaitaire vergoeding van € 5.000 betalen aan Afpro Filters BV, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van Afpro Filters BV om bijkomende schadevergoeding te eisen, indien haar schade niet gedekt wordt door de forfaitaire vergoeding.

 1. Splitsbaarheid
 • Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Op alle aanbiedingen en offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 en iedere andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 • Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “Incoterms 2010”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.
Aan het laden
Aan het laden